ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Svätá Trojica

Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Slovo Božie je napísané v Evanjeliu podľa Jána 14: 17. 23 takto: „Ak ma niekto miluje, bude...
9.6.2020 - Komentáre (0)

Svätodušné sviatky

Pomodlime sa: Pane, Duch Tvoj nech nás spojí, nech nás zloba nerozdvojí, bys´ Ty bol náš pevný kameň a my v Tebe jedno. Amen. Slovo Božie je napísané v 1. knihe...
9.6.2020 - Komentáre (0)

Vstúpenie

Pomodlime sa: Pane, Ty nás ku nebesám vedieš svojím svätým slovom, sám kraľuješ oslávený sediac pri boku Otcovom. Daj, aby sme povstávali z prachu zeme hore...
19.5.2020 - Komentáre (0)

Aktivity počas letných prázdnin

Milí rodičia a deti, predsedníctva Cirkevných zborov ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Rimavská Baňa Vám oznamujú, že počas letných prázdnin NEBUDÚ prebiehať: detský denný...
19.5.2020 - Komentáre (0)

Vykonávanie služieb Božích od 6. 5. 2020 do odvolania

Milí členovia brezovského a banského ev. a.v. cirkevného zboru, na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 6. 5. 2020 do odvolania sa zákaz organizovať a...
6.5.2020 - Komentáre (0)

Nadchádzajúce podujatia v roku 2020

MÁJ1 Konferencia #Evs2020 - Dobrý Boh 1. 5. – 2. 5. ONLINE JÚL5 Branč - spomienkové služby Božie Ne 10:00 Hrad Branč Podbranc,...
29.4.2020 - Komentáre (0)

Konferencia EVS - Dobrý Boh

Milí priatelia, v roku 2020 bude konferencia organizovaná Slovenským evanjelizačným strediskom ONLINE na tému "Dobrý Boh." Konferencia bude prebiehať 1. - 2. mája 2020 vždy o 19,00 hod....
29.4.2020 - Komentáre (0)

ECAV s vami

Pozvanie pre všetkých, ktorí sú na Facebooku. Práve v tomto čase, keď sa nemôžeme stretávať vo svojich zboroch, seniorátoch, dištriktoch alebo na celoslovenských akciách, vás...
29.4.2020 - Komentáre (0)

Veľkonočná nedeľa

Domáca pobožnosť 1. Úvod: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 2. Pieseň ES 143 3. Čítanie starozmluvného textu: Žalm 118, 14 - 24 4. Pieseň...
5.4.2020 - Komentáre (0)

Veľký piatok

Domáca pobožnosť 1. Úvod: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 2. Pieseň ES 85 3. Čítanie pašií na Veľký piatok od bodu „Apoštolský pozdrav“ po bod...
5.4.2020 - Komentáre (0)

Domáca pobožnosť na 6. pôstnu nedeľu

1. Úvod V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého 2. Pieseň ES 99 3. Čítanie paší na Kvetnú nedeľu od bodu „Apoštolský pozdrav“ po bod „Kázeň Božieho slova“ 4....
5.4.2020 - Komentáre (0)

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020

A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ján 20, 26b Milí bratia a milé sestry, posledné dni, či týždne žijeme za...
1.4.2020 - Komentáre (0)

Stanovisko biskupov k online spovedi

Milí bratia a milé sestry v duchovnej službe, uvedomujeme si, že v tomto predveľkonočnom období, ktoré je z hľadiska rôznych opatrení výnimočné, musíme mnohé veci alternovať a...
1.4.2020 - Komentáre (0)

Utrpenie

Nie je jednoduché odpovedať na ľudské utrpenie vo svete. Zlé správy nás obkľučujú z každej strany. Prichádzajú od najbližších, susedov, kolegov. V médiách každý deň...
26.3.2020 - Komentáre (0)

Domáca pobožnosť na 5. pôstnu nedeľu

1. Úvod V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého 2. Pieseň ES 103 3. Odriekanie 10 Božích prikázaní: Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží,...
26.3.2020 - Komentáre (0)

Domáca pobožnosť na 4. pôstnu nedeľu

1. Úvod V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. 2. Pieseň ES 86 3. Odriekanie 10 Božích prikázaní: Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží,...
26.3.2020 - Komentáre (0)

Domáca pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu

Milí bratia a sestry! Bezpečnostné opatrenia, spojené s ochranou pred šírením Corona vírusu nám znemožňujú stretnúť sa v najbližšiu nedeľu na službách Božích. To ale neznamená,...
26.3.2020 - Komentáre (0)

Evanjelici - držme spolu

Prihovor predsedníctva ECAV /https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/evanjelici-drzme-spolu/ Bratia a sestry, milí pracovníci na Vinici Pánovej. Oslovujeme vás ako tých, ktorým...
26.3.2020 - Komentáre (0)

Kňazská správa 2019

/Správa vznikla spojením dvoch kňazských správ Cirkevných zborov ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Rimavská Baňa/ Odpovedajúc Ježiš riekol: Či neboli očistení desiati? A kde...
26.3.2020 - Komentáre (0)

Spoločný výlet

Na konci septembra boli členovia brezovského a banského cirkevného zboru na spoločnom výlete. Navštívili evanjelické kostoly v Brezne, Hornej Lehote a Mýte pod Ďumbierom. Taktiež spoznali...
12.10.2019 - Komentáre (0)

Odkrytie pamätnej tabule

Tretiu septembrovú nedeľu (15.9. 2019) odkryli predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rimavská Baňa a vedenie Obecného úradu v Lehote nad Rimavicou pamätnú tabuľu venovanú...
12.10.2019 - Komentáre (0)

Guláš pre presbyterov

V septembri sa presbyteri z Cirkevných zborov ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Rimavská Baňa stretli pri spoločnom guláši, ktorý pre nich pripravila pani farárka ThDr. Janka...
12.10.2019 - Komentáre (0)

Opekačka a začiatok nového školského roka

Poslednú augustovú sobotu mali deti a mládež z brezovského a banského zboru, ktoré sa už vrátili z dovoleniek, spoločnú opekačku. V nedeľu prijali spolu s dospelými - vyučujúcimi...
6.9.2019 - Komentáre (0)

15. výročie organizovania detského denného tábora

Tento rok sme si spolu s deťmi pripomenuli 15. výročie organizovania detského denného tábora v Rimavskom Brezove. Krásne výročie sme oslávili tortami, piesňami a hrami.
15.8.2019 - Komentáre (0)

Vystúpenie detí

Na konci denného tábora deti vystúpili s programom pred svojimi rodičmi, starými rodičmi a priateľmi v Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove. Spoločne zaspievali piesne, ktoré sa naučili...
15.8.2019 - Komentáre (0)

Výstup na vrchol

Druhý júlový týždeň prebiehal v Rimavskom Brezove detský denný tábor. Témou tábora bol Výstup na vrchol. Deti spoznávali každý deň jeden biblický vrch (Mórija, Sínaj, Karmel, Vrch...
15.8.2019 - Komentáre (0)

Konfirmácia

2. júna 2019 sa konala slávnosť konfirmácie v Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove. Medzi dospelých členov evanjelickej a. v. cirkvi boli prijaté Martina a Katarína...
24.6.2019 - Komentáre (0)

Kňazská správa 2018

„Na Hospodina uvrhni svoje bremeno a On ťa udrží; a nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý." (Ž 55, 23) Kňazská správa vznikla spojením dvoch kňazských správ CZ ECAV na...
24.6.2019 - Komentáre (0)

Barokový oltár

V máji 2019 bol nainštalovaný v brezovskom evanjelickom kostole zreštaurovaný barokový oltár. Spolu so stredovekými freskami je domintantou a skvostom gotického kostola. Oltár rovnako ako...
24.6.2019 - Komentáre (0)

Reštaurovanie kazetového stropu, 3. etapa

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000 Eur a 5 % spolufinancovaniu cirkevného zboru sme mohli aj v roku 2018 pokračovať v reštaurovaní barokového kazetového...
15.1.2019 - Komentáre (0)