ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Gotické kostoly

Rimavské Brezovo

Gotický kostol bol pôvodne jednoloďovou stavbou s presbytériom, ktoré bolo v prvej polovici 14. storočia zaklenuté krížovou klenbou. V 17. a 18. storočí bol viackrát prestavaný. V roku 1893 bol evanjelický kostol predĺžený južným smerom. Tým zmenil svoju podobu a orientáciu. V presbytériu kostola sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby zo 60. - 80. rokov 14. storočia, ktoré sú dielom majstra ochtinského presbytéria.

Kontakt:

ThDr. Janka Miháliková - 047/5495175; 0918828116


Kyjatice

Gotický kostol bol postavený v polovici 14. storočia. V 15. storočí bol prestavaný a presbytérium bolo nanovo zaklenuté. Stredoveké nástenné maľby v presbytériu kostola datujeme do 70. - 80. rokov 14. storočia a kompozíciu posledného súdu na severnej stene lode do obdobia po polovici 15. storočia. Fragmenty stredovekých nástenných malieb sa nachádzajú aj na južnej a severnej stene exteriéru evanjelického kostola.

Kontakt:

ThDr. Janka Miháliková - 047/5495175; 0918828116

Milan Cikrai, Kyjatice 21 - 047/5690327


Rimavská Baňa

Gotický kostol vznikol prestavbou pravdepodobne neskorománskeho kostola. V 15. storočí boli upravené presbytérium a sakristia a v 18. storočí bola pristavaná protestanská empora v lodi kostola. Stredoveké nástenné maľby, ktoré sa zachovali v presbytériu, na víťaznom oblúku a na severnej lodi kostola, vznikli v 80. - 90. rokoch 14. storočia. Maliarská výzdoba exteréru kostola sa zachovala len vo fragmentoch. Nástenné maľby v banskom kostole sú dielom najmenej dvoch majstrov.

Kontakt:

ThDr. Janka Miháliková - 047/5495175; 0918828116

Mária Cajchanová (Ján Vojtek) - 047/5495373

Gotické kostoly