ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Kyjatice ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1413. Od 14. do 18. storočia obec vlastnili viacerí majitelia. V 17. storočí boli Kyjatice strediskom výroby drevených ľudových hračiek. Vyrábali sa tu tiež debny na úschovu múky (súseky), stolíky, skrine.

V súčasnosti môžete v Kyjaticiach navštíviť gotický kostol, v ktorom sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby zo 14. a 15. storočia, gotická krstiteľnica, renesančný oltár, baroková kazateľnica a drevený kazetový strop zo 17. storočia. V blízkosti Kyjatíc sa nachádza archeologická lokalita európskeho významu - žiarivé pohrebisko z rokov 1100 - 700 p. n. l.

Použitá literatúra:

Kolektív autorov. 2005. Encyklopédia miest a obcí Slovenska. 1 vydanie. Lučenec: PS - LINE, 2005. 599 s. ISBN 80-969388-8-6.


„Kyjatický kostol pochádza z polovice 14. storočia. Maľby v presbytériu môžeme datovať do 80. rokov 14. storočia. Milan Togner rekonštruuje stavebný vývoj kyjatického kostola nasledovne:

Prvý stupeň výstavby kostola môžeme datovať do polovice 14. storočia. V tejto fáze boli zrealizované nástenné maľby vo vnútri presbytéria a na víťaznom oblúku. V polovici 15. storočia sa zborila klenba presbytéria. Celková prestavba kostola bola 60. - 70. rokoch. Klenba bola obnovená. V presbytériu bola vybudovaná sakristia. Taktiež bol vytvorený nový vstupný portál na južnej strane lode. Okná boli pozmenené do súčasnej podoby. Po stranách víťazného oblúku boli postavené kamenné menzy. Nakoniec bol celý kostol omietnutý teda aj prvá vrstva fresiek na víťaznom oblúku a v presbytériu. Na túto omietku bola daná silná vrstva vápenného náteru. V tomto čase bola uskutočnená v kostole druhá etapa maliarskej výzdoby (Posledný súd na severnej stene). Je len samozrejmé, že po stavebných úpravách došlo aj k opätovnému vysväteniu kostola. O tom vypovedajú tri konsekračné kríže. Dva z nich sú vyryté a namaľované do omietky, ktorá prekrýva fresky z prvej fázy. Ďalšie úpravy v kostole nastali v 17. storočí."

„Opätovné vysvätenie kostola, ktoré sa predpokladá v Kyjaticiach nebolo bežné, ale v prípade výrazných stavebných úprav chrámu bolo prípustné."

Použitá literatúra:

1. Miháliková, Janka. 2012. Nábožensko - historický kontext, umelecké stvárnenie a význam symbolu kríža vo vybraných evanjelických chrámoch na strednom Slovensku: Rigorózna práca. Bratislava: EBF UK, 2012. s 42.

2. Togner, Milan. 1986. K průzkumu středověkých objektů v Kraskove a Kyjaticích. In Archeologia historica. 1986, roč. XI, s. 380 - 381.; Székely, Ladislav - Togner, Milan. 1985. Návrh na reštaurovanie pamiatky: Reštaurovanie nástenných malieb a mobiliára z ev. a. v. kostola v Kyjaticiach. Bratislava: Štátne reštaurátorské ateliéry, 1985. s. 15- 46.

3. Adolf, Adam. 2008. Liturgika. Praha: Vyšehrad, 2008. s. 424.

Youtube: Kyjatice