V Chráme Božom v Piešťanoch sa 23.3.2019 začal výročný seniorálny konvent službami Božími. Prítomných delegátov privítala ses. zborová dozorkyňa Mgr. Natália Šestáková, PhD. a br. zborový farár ThDr. Branislav Dolinský. Prítomný bol aj pán primátor mesta...
V lete 2018 sme sa rozlúčili s troma našimi členmi a funkcionármi cirkevného zboru. Pán Boh si povolal vo veku 72 rokov dlhoročnú obetavú dozorkyňu CZ Nová Lehota a kurátorku tejto piešťanskej dcérocirkvi Zuzanu Markovú. V diaspore Moravany nad Váhom v domove opatrovateľskej...
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v dňoch 16.-20. 7. 2018 zorganizoval denný tábor pre deti. Konal sa pod vedením zborového predsedníctva ThDr. Branislava Dolinského a Mgr. Natálie Šestákovej a za pomoci ďalších ochotných sestier a bratov zo zboru i rodinných príslušníkov.Každý...
V dcérocirkvi CZ ECAV Piešťany − v Novej Lehote − sme si 25. júna 2016 pripomenuli 150. výročie postavenia a 145. výročie posvätenia evanjelického kostola. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup Miloš Klátik. Slávnosť posvätenia sa konala vo Sviatok...
11. nedeľa po Svätej Trojici bola pre CZ ECAV Piešťany radostnou a slávnostnou. Na službách Božích sme si pripomenuli 110. výročie posvätenia tunajšieho kostola, ktorý slúži evanjelikom v matkocirkvi Piešťany, ale i v okolitých obciach. Slávnostným kazateľom bol dôstojný...
Piešťanskí evanjelici a ich hostia si pripomenuli v Nedeľu po Vstúpení 17. mája 2015 prvé pamätné evanjelické služby Božie, ktoré sa konali po dlhej 200-ročnej prestávke, ako piešťanský evanjelický cirkevný zbor v protireformácii zanikol. Tieto pamätné služby Božie boli...
Cirkevné zbory ECAV Piešťany a Vrbové sa stretli na spoločných službách Božích v 13. nedeľu po Sv. Trojici 14. 9. 2014, aby prežili spoločný zborový deň. Tieto cirkevné zbory boli až do roku 1949 súčasťou jedného vrbovského cirkevného zboru. Na službách Božích kázal...
Dňa 26.apríla 2014 sa konal v našom kostole benefičný koncert v prospech rekonštrukcie kostola. Učinkovali členovia nášho zboru: Oľga Baloghová (sopran, gitara),Jana Masaryková (alt), Andrej Miškerník (husle) a Lothar Walter (organ, bas). Program 1. William Boyce (1710 –...
Na 1. slávnosť veľkonočnú v nedeľu 20. apríla 2014 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnili Slávnostné služby Božíe, ktoré v priamom prenose odvysiela televízia TA3. Liturgoval brat generálny biskup Miloš Klátik a domáci zborový farár brat Branislav Dolinský. Slávnostným...
Vernisáž výstavy k 120. výročiu organizovania zborového života evanjelikov v Piešťanoch sa konala v zborovom centre Betezda pri evanjelickom kostole v predvečer Otvorenia letnej kúpeľnej...
V dňoch 1.-5.mája 2013 sa konali v Hamburgu 34.nemecké evanjelické dni- Kirchentag. Zúčastnila sa na nich aj skupinka 13 členov piešťanského zboru ECAV na Slovensku pod vedením zb. farára Mgr.Dolinského a zb. dozorcu MUDr. Masaryka. Ubytovanie v rodinách zabezpečila sestra...
V jubilejnom roku 2013, kedy si pripomíname 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda členovia CZ Piešťany usporiadali koncom apríla  zájazd do Uherského Hradišťa k miestu ,kde sa nachádzala veľkomoravská svätyňa. Jedná sa o lokalitu Uherské Hradište- Sady, ktoré spomenul vo...
22. apríla 2012 v 2. nedeľu po Veľkej noci o 17.00 hod. sa náš ev. kostol piešťanský vďaka Bohu naplnil nepredpokladaným počtom cirkevníkov, ktorí sa rozhodli, že v podvečernom čase si vypočujú kázeň slova Božieho, naše prekrásne náb. piesne z ES ale i hodnotný duchovný...
Ďna 15. apríla 2012 sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Piešťanoch v Prvú nedeľu po Veľkej noci v rámci služieb Božích konalo oficiálne uvedenie novozvoleného brata zborového dozorcu MUDr. Pavla Masaryka CSc a ostatných presbyterov. Naším vzácnym hosťom bol vznešený...
Prvého októbra 2011 sa v dcérocirkvi Cirkevného zboru ECAV Piešťany v Novej Lehote za prítomnosti predsedníctva Západného dištriktu a seniora Bratislavskému seniorátu konala posviacka obnoveného evanjelického chrámu Božieho. Za krásneho slnečného rána sa začali...
Pre CZ Piešťany a dcérocirkev Nová Lehota bol 17. január 2010 zvlášť významný a požehnaný. Branislava Dolinského za zborového farára inštaloval senior Mgr. Boris Mišina a kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Piešťanský chrám Boží a sieň...
10. augusta 2008 sa konala posviacka zborového centra Betezda, čomu predchádzali mnohé úsilia a práce, ale predovšetkým milosť Božia.