História evanjelického zboru v Piešťanoch

1610 - podľa vizitácie Izáka Abrahamidesa skoro celé Piešťany sa hlásia k evanjelickému  vyznaniu.   K Bohoslužbám využívali kostol mestský a kostol pri Pustom kláštore.

1630 - Adam Thurzo - konvertita, odobral kostoly evanjelikom v Piešťanoch, ako aj v okolitých zboroch.

1647 - Piešťanskí evanjelici sa usilujú o znovuzískanie kostola. Kostol bol vrátený len Banke,  fílií Piešťan, preto Piešťanci chodia na Služby Božie do Považskej Stredy.

1650 - farárom sa stáva Samuel Hazík, kaplán senický, ktorý vykonáva Služby Božie v súkromnom dome.

1654 - 1664  v protireformačnom prenasledovaní sú zrušené všetky práva evanjelikov, zaniká  piešťanský zbor.

1681 - po Tökölyho povstaní získali evanjelici právo stávať si artikulárne kostoly. Piešťanci /bolo ich veľmi málo/ chodili na Bohoslužby do kostola v Strážoch n/Váhom.

1781 - po tolerančnom patente začínajú v okolí Piešťan vznikať opäť evanjelické zbory /napr. Vrbové, Nové Mesto n/V, Krajné /.V Piešťanoch sa nepodarilo obnoviť cirkevný zbor.

             Obnova evanjelického cirkevného života v Piešťanoch.

1894 - Edinhard Kohler so 14 evanjelikmi začína organizovať zborový život a 15.augusta predniesol svoju žiadosť biskupovi Dr.F. Baltíkovi o postavenie evanjelického chrámu. Dostal súhlas, nie sú však finančné prostriedky na stavbu kostola.

1895 - v Piešťanoch sa liečila saská princezná Paulina von Wurttemberg a pri tejto príležitosti sa po 200 rokoch konajú v škole prvé evanjelické služby Božie v nemčine. Zúčastnilo sa ich 50 ľudí a po uhradení všetkých výdavkov zostala z ofery 1 zlatka a 30 grajciarov. Kohler vyhlásil držiac zlatku v ruke:" Z tejto zlatky bude v Piešťanoch evanjelický kostol". S pomocou Božou sa myšlienka po 10-tich rokoch stála skutočnosťou.

1904 - finančné prostriedky z príspevkov, ofier dosiahli 18 209 korún a Kohler začína rozmýšľať nad veľkosťou kostola, keďže piešťanský zbor mal vtedy iba 30 duší. Staviteľ J.Krátky vypracoval návrh na gotický kostolík, aby sa do neho zmestilo 250 ľudí. Pozemok daroval tajný radca grof Erdödy.

12.marec 1905 - uskutočnila sa posviacka základného kameňa bratom biskupom, na ktorej sa zúčastnilo asi 2 000 ľudí.

 5.august 1905 - konala sa slávnosť posvätenia nového evanjelického chrámu biskupom Dr.Baltíkom. Zúčastnili sa na nej aj gróf Erdödy a Zedwitz /darovali po 20 000 ks tehiel na stavbu/, civilisti, vojenskí hodnostári, asi 2000 veriacich a hostí. Bohoslužby sa konali v reči maďarskej, nemeckej a slovenskej.

25.máj 1933- posviacka dvoch nových zvonov /v 1.sv. vojne boli zrekvirované dva zvony /

1941 - oprava a rekonštrukcia vežovej a chrámovej strechy, vymaľovanie kostola,  zavedenie hromozvodu, generálna oprava orgánu a lustra.

7.decembra 1941- posviacka obnoveného chrámu Božieho biskupom Dr.Š.Osuským.

1.januára 1949 - sa piešťanský cirkevný zbor osamostatnil /do tejto doby bol fíliou CZ  Vrbové/.

 

Farári cirkevného zboru Piešťany

1581 - 1586  Ján Vranka z Prievidze

      ?            Martin Skacsanyi

1622 - 1637  Rafael Parlagius

1650 - 1667  Samuel Hazík

1949 - 1951  Štefan Dlháň

1953 - 1955  Samuel Hrivnák

1955 - 1957  Michal Lantaj

1957 - 1990 Dr.Milan Kubica

1991 - 1999 Ondrej Prostredník

1999 - 2008 Mgr.Miroslav Jager, admin.

2008 -           Mgr.Branislav Dolinský