ECAV.sk

Evanjelická cirkev a. v. Svätý Jur

Blahoslavený národ, ktorému je Bohom Hospodin!

Pravidelné aktivity

Služby Božie:

930 Hlavné služby Božie v kostole (Prostredná 37,  spravidla v 1. nedeľu v mesiaci prisluhujeme Večeru Pánovu)

810 Nešporné služby Božie v domove dôchodcov Diaconia Svätý Jur (Felcánova 25)

Počas adventu sa stretávame k večierňam v kostole vždy v utorok o 1800

Náboženstvo: podľa rozvrhu

Konfirmačná príprava: v stredu o 1900

Dorast: v piatok o 1800

Modlitebné spoločenstvo - stretávame sa na fare, vždy, keď má niekto potrebu sa modliť.

Všetky zmeny a odchýlky od pravidelných aktivít budú uverejnené včas na našej stránke.