ECAV.sk

Evanjelická cirkev a. v. Svätý Jur

Blahoslavený národ, ktorému je Bohom Hospodin!

Občianske združenie Betlehem

Občianske Združenie Betlehem je združenie občanov mesta Svätý Jur, ktorí chcú svojimi aktivitami podporiť zdravý vývoj detí po telesnej aj duchovnej stránke. Svoje aktivity vykonáva na pôde CMŠ Betlehem a Cirkevného zboru ECAV Svätý Jur a financuje ich darmi fyzických osôb a 2%z daní z priíjmu fyzických osôb.

Kontakt:

Mgr. Michal Koreň, 0918 828 160