Slovenský rozhlas Vážení poslucháči! Hebrejské slovo ´beraka´, požehnanie, pochádza od slova ´barak´, ktoré má viac významov. Znamená najmä požehnávať a chváliť. Udeľovanie požehnania patrilo v judaizme medzi povinnosti kňaza. Udeľovalo sa vo svätyni na...
Ekumenické stretnutie Evanjelického a.v. cirkevného zboru a Rímskokatolíckeho cirkevného zboru v Sládkovičove 21. 1. 2013 Miesto stretnutia: Evanjelický a.v. chrám Boží Téma stretnutia: Čo Boh od nás žiada Micheáš 6, 6 – 8 „S čím mám predstúpiť pred...
Záver roka 31. 12. 2012 Sládkovičovo „ Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť a modlite sa za ňu Hospodinu, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt. “ Jeremiáš 29, 7 Milí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Začnem...
„ Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. “ J 14, 6a Bratia a sestry. Začíname nové obdobie nášho života v rodine i v cirkevnom zbore. Stojíme pred začiatkom nových dní a mesiacov. Nevieme čo nám prinesú, vieme len, čo nám priniesli tie...
1. slávnosť Vianočná, Príhovor k Večeri Pánovej; Sládkovičovo a Malá Mača Lk 2, 14 „ Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! " Amen Milí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Je nové vianočné ráno tohto roku a dnes veriaci svet...