ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Služby božie

sa konajú pravidelné v každú nedeľu  striedavo

9:00 Nemcovce
10:30 Lada

9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky