ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Evanjelický a.v. farský úrad Nemcovce,

082 12 Nemcovce 61;okr. Prešov

051/794 21 55,

Mobil: 0911 224 672

Zborový farár:

Mgr. Peter Székely Zborový farár ECAV Nemcovce,

e-mail: ecavnemcovce@gmail.com

č.účtu : SK51 0200 0000 0040 7284 3953